Notársky úrad JUDr. Kataríny Valovej, PhD.

Naše služby

Prevod nehnuteľností

Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo k prevodu nehnuteľnosti a pripravíme vám zmluvy potrebné k prevodu (dar, kúpa, zámena). Zoberieme do úschovy kúpnu cenu. Zastúpime vás na katastri a ušetríme správny poplatok. Predchádzame sporom do budúcna.

Notárska úschova

Uschováme vaše dôležité listiny a ochránime ich tak pred stratou, poškodením alebo zničením. V prípade predaja alebo kúpy zoberieme do úschovy peniaze a zabezpečíme úhradu kúpnej ceny. Robíme aj notársku úschovu za účelom splnenia záväzku alebo notársku úschovu výťažku z predaja zálohu.

Exekučný titul

Spíšeme vám notársku zápisnicu – exekučný titul, ktorá bude priamo vykonateľná. Vyhnete sa dlhému a nákladnému súdnemu konaniu. Poradíme vám, ak potrebujete európsky exekučný titul.

Majetok manželov

Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo vo veciach úpravy majetkových vzťahov v manželstve. Pripravíme vám dohody o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), rozšírení BSM alebo dohodu o vyporiadaní BSM po rozvode.

Dobrovoľná dražba a Notársky centrálny register dražieb

Osvedčíme priebeh a výsledky dobrovoľnej dražby v prípadoch, kedy priebeh dražby musí byť osvedčený notárskou zápisnicou. Zaregistrujeme príslušné oznámenia o dražbe do Notárskeho centrálneho registra dražieb.

Záložné právo a Notársky centrálny register záložných práv

Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo v oblasti záložného práva. Spíšeme zmluvu o zriadení záložného práva a zaregistrujeme záložné právo v Notárskom centrálnom registri záložných práv (NCRzp).

Obchodné spoločnosti a družstvo

Poskytneme Vám kompletné právne poradenstvo k založeniu a zmenám v spoločnosti. Pripravíme pre vás všetky listiny a zastúpime vás na úradoch. Šetríme vám čas, energiu a peniaze. Vystavíme na počkanie aj výpis z Obchodného registra SR. U notára dostanete výpis rýchlo a pohodlne.

Dedičské konanie

Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo v oblasti dedičského práva. Pripravíme vám návrh na dodatočné konanie o dedičstve. Na základe poverenia súdu prejednáme dedičstvo a pomôžeme navrhnúť dedičskú dohodu.

Závety a listiny o vydedení

Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo, ak chcete zabezpečiť majetok pre prípad smrti. Spíšeme vám závet, listinu o vydedení, vyhlásenie o voľbe práva. Zabránime strate, zničeniu a zneužitiu týchto listín.

Registrácia organizácií poberajúcich 2% podielu dane z príjmu

Zaregistrujeme Vás ako poberateľa 2 % dane z príjmu do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb (NCRpo) na notárskom úrade v registračnom období každoročne od 1.9. do 15.12.

Okamžite dostupné listiny na celom Slovensku

Listiny, ktoré vložíte u notára do špeciálneho registra listín (NCRls), sú okamžite dostupné u ktoréhokoľvek iného notára na Slovensku. Nemusíte si už listiny posielať kuriérom alebo poštou.

Register partnerov verejného sektora

Poskytneme Vám služby oprávnenej osoby k registrácii do Registra partnerov verejného sektora SR (RPVS), zaregistrujem Vás do RPVS a overíme konečného užívateľa výhod.